Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων για το νέο πλαίσιο της ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων για το νέο πλαίσιο της ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 39343/ 15-6-2022 Εγκύκλιος 377 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφρμογή διατάξεων του Ν.4830/2021 "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ" (ΦΕΚ Α΄169).

Σκοπός της παρούσας εγκύκλιου είναι η ενημέρωση επί διοικητικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωίατωνζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος».
Τα θέματα που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με την παρούσα αφορούν σε ερωτήματα αρμόδιων φορέων αναφορικά με:
- το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα αυτού, 
- τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διαχείρισης,
- την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης,
- τα καταφύγια και 
- την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων για το νέο πλαίσιο της ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα διοικητικά θέματα λειτουργίας του προγράμματος "ΑΡΓΟΣ" για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Διαβάστε περισσότερα