Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4873/2021  (Α' 248),  η θητεία των Αντιδημάρχων δύναται να παραταθεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από 1.8.2021.