Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Η προμήθεια ανακατασκευασμένων προϊόντων και η κυκλική οικονομιά στις δημόσιες συμβάσεις

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Η προμήθεια ανακατασκευασμένων προϊόντων και η κυκλική οικονομιά στις δημόσιες συμβάσεις

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των αναθετουσών αρχών σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,  εκδόθηκε από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. διευκρινιστικό έγγραφο με θέμα «Η προμήθεια ανακατασκευασμένων προϊόντων (refurbished) και η κυκλική οικονομία στις δημόσιες συμβάσεις».