Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οδηγίες για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και οι απαραίτητες ενέργειες των φορέων.

Διαβάστε περισσότερα
Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Διαβάστε περισσότερα
Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αλλαγή τρόπου αποστολής των προς ανάρτηση κειμένων

Από τη Δευτέρα 14.03.2022 αλλάζει η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης.

Διαβάστε περισσότερα
Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων και μελετών από επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς.

Διαβάστε περισσότερα
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι σχετικές με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης λεπτομέρειες κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Διαβάστε περισσότερα
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019

Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων μελετών

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με βάση την τιμή

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε περισσότερα
Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή του, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα