Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά την ψήφιση του Ν.4912/2022

Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά την ψήφιση του Ν.4912/2022

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με τις κρατήσεις στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων κατόπιν της ψήφισης του Ν.4912/2022.

Παρατίθεται ως κατωτέρω η ανακοίνωση: 
'' Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ψήφιση του ν. 4912/2022, και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις αυτού (αρ. 17), η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων/ ΕΑΑΔΗΣΥ εξακολουθεί να υφίσταται και ο ν. 4013/2011 εξακολουθεί να ισχύει. Ως εκ τούτου, η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβάλλεται κανονικά, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 44 του ν. 4605/2019 (σχετ. πρβλ. αρ. 235 παρ. 1 ν. 4610/2019), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρις καταργήσεως του.''