Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς

Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκαν:
- σε ΦΕΚ (Β' 556), η υπ' Αριθμ. 34817 - 07.02.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς"
- σε ΦΕΚ (Β' 557), η υπ' Αριθμ. 34887 - 07.02.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς".

Με τις ως άνω αποφάσεις,  αποσκοπείται ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων 136Α και 183Α του ν. 4412/2016,  για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων  και μελετών από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς (στο εξής ιδιώτες «Ελεγκτές Μηχανικοί»).
Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων και μελετών από επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς.

Διαβάστε περισσότερα