Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5104), Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο:
" Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης".

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και της περ. β΄ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση, της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρ. 3 - 6 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016.

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι σχετικές με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης λεπτομέρειες κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Διαβάστε περισσότερα