Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: οικ.42465 ΕΞ 2022 - 30.03.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων".

Δεδομένου ότι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των φορέων του Δημοσίου Τομέα προκειμένου άμεσα αυτοί να είναι σε θέση να διαχειριστούν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή, διαχείριση και πληρωμή των ΗΤ από τους φορείς που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως του ύψους των υφιστάμενων συμβάσεών τους:
i) εγγραφή στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ (ΜΑΑΗΤ) https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/ilektroniko-timologio-stis-dimosies...
ii) εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπαλλήλων στην εφαρμογή ΕΔΗΤ προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των ΗΤ https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/einvoice#EDHT και παράλληλα
iii) ανάπτυξη ηλεκτρονικής διεπαφής του ΠΣ του φορέα με το ΚΕΔ για την παραλαβή ΗΤ https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice#KED
iv) υποβολή αίτησης απόκτησης του ρόλου «Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr / Αίτηση Δημιουργίας χρήστη e-ΠΔΕ) από αρμοδίους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση και διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
v) υιοθέτηση των προσαρμοσμένων υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης στις τροποποιήσεις των άρθρων 53 & 281 του ν.4412/2016, ώστε να παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία προς τους προμηθευτές σε περίπτωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης
vi) ενημέρωση αρμόδιων στελεχών και μέσω συμμετοχής τους στις σχετικές ημερίδες για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο που διοργανώνονται από το ΕΚΔΔΑ.
Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οδηγίες για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και οι απαραίτητες ενέργειες των φορέων.

Διαβάστε περισσότερα