Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4915/2022,  στο άρθρο 106 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), η ημερομηνία «31η.3.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή.6.2022», ο τίτλος προσαρμόζεται αναλόγως προς την τροποποιούμενη διάταξη και το άρθρο 106 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106 Δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.6.2022».

Επισημαίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020,  πως η ανωτέρω ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Διαβάστε περισσότερα