Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, άνω και κάτω των ορίων.

Στο καθένα από τα ως άνω υποδείγματα επισυνάπτονται επίσης, προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών:

i) ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών,

ii) σχέδια συμφωνητικού προμηθειών και υπηρεσιών με συνημμένη ρήτρα ακεραιότητας,

iii) πίνακες αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, τόσο για προμήθειες όσο και για υπηρεσίες, καθώς και

iv) ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων ως αποδεικτικών σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με την οποία ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (και υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης και έκδοσης αυτής).