Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε ερώτημα Δήμου στα πλαίσια διενέργειας των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 για τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών και έργων.

Διαβάστε περισσότερα
Αναμόρφωση κατωτάτων ορίων στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών βάσει Οδηγιών της ΕΕ

Με έγγραφό της η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές για την τροποποίηση των οδηγιών της ΕΕ αναφορικά με τα κατώτατα όρια στις δημόσιες συμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελετοκατασκευής για την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ

Αναρτήθηκε από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελέτης - κατασκευής άνω των ορίων για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ)

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων μελετών

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με βάση την τιμή

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων

Αναρτήθηκαν στη σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε περισσότερα