Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων του Ν.4412/2016

Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων του Ν.4412/2016

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. πρωτ.: 5519 - 20.09.2021 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις καταργούμενες διατάξεις και την έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων του ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157).