Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Σε ερώτημα που υπεβλήθη από το Δήμο Γαύδου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με το εάν οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την εκτέλεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€) πλέον Φ.Π.Α. που διενεργούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διευκρινίζει ως ακολούθως:

'Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016, το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι 60.000,00€, ήτοι υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€, άνω του οποίου οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται σε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς κάποια, περαιτέρω, ειδική ρύθμιση για τις ως άνω συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η παρ. 1 του άρθρου 118 πρέπει να ερμηνεύεται συνδυαστικά με την παρ. 1 του άρθρου 36 και, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργου και συμβάσεων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016, ποσού από 30.001,00 € έως 60.000,00€. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ της Κεντρικής Διοίκησης, το όριο της απευθείας ανάθεσης των οποίων είναι επίσης 60.000 € σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 118 ν. 4412/2016.'

Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε ερώτημα Δήμου στα πλαίσια διενέργειας των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 για τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών και έργων.

Διαβάστε περισσότερα