Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αλλαγή τρόπου αποστολής των προς ανάρτηση κειμένων

Από τη Δευτέρα 14.03.2022 αλλάζει η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης.

Διαβάστε περισσότερα
Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Με νέα ανακοίνωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει για τη μετάθεση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα
Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε ερώτημα Δήμου στα πλαίσια διενέργειας των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 για τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών και έργων.

Διαβάστε περισσότερα