Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση στο GCloud

Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση στο GCloud

Δημοσιεύτηκε το υπ΄Α.Π. 6632ΕΞ - 23.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση τους στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)".
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του ενιαίου κυβερνητικού νέφους – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» τα υποσυστήματα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθούν εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 25.02.2020 και ώρα 15:00 μμ προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση τους σε υπολογιστικές υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud).
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των εν λόγω υποσυστημάτων στις υποδομές GCloud αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 01.03.2022 και ώρα 18.00 μμ.
Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ στο GCloud, το υποσύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΚΗΜΔΗΣ» στην ενότητα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακή Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/» για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο ΚΗΜΔΗΣ καταργείται.
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση και αναζήτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών πράξεων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθέτοντων φορέων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς και η ανάρτηση, αναζήτηση και καταχώριση σχολίων όσον αφορά τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθέτοντων φορέων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.