Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:9699 ΕΞ 2022 - 14.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ".

Κατά τη Δευτέρα 14.03.2022 και από ώρα 11:00 πμ περίπου παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται κατά διαστήματα ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/και σημαντικές καθυστερήσεις ή/και δυσλειτουργίες όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Οι διαδικασίες οι οποίες επηρεάζονται κυρίως λόγω των καθυστερήσεων είναι η υποβολή προσφορών η οποία σε κάποιες περιπτώσεις καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη έως και αδύνατη. 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 καιτις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/στους Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους. Σημειώνεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς
- που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες (ενέργεια «Παράταση Διαγωνισμού») από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
- που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.