Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύτηκε το υπ'αρ.πρωτ.: Δ11/ 348056 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: "Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, σχετικό απόσπασμα:
"Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23.00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer), και ενδέχεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής οικονομικών φορέων για το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. "