Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες - Οδηγός

Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες - Οδηγός

Δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, οδηγός για τις απευθείας αναθέσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του ηλεκτρονικού συτήματος, σε συνέχεια τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, και προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς, εκδόθηκε σχετικός οδηγός για την υλοποίηση αυτών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).