Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.5143ΕΞ - 14.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ".

Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται, η τεχνική αδυναμία λειτουργίας τoυ υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 14.02.2021. Συγκεκριμένα, από ώρα 08:00 έως και 08:30 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/και σημαντικές καθυστερήσεις και από ώρα 08:30 έως και 09:56 αδυναμία πρόσβασης. Σημειώνεται ότι, η πρόσβαση των χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» και στα λοιπά υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιούνταν χωρίς πρόβλημα.
Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας στο εν λόγω χρονικό διάστημα, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων. Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Επίσης, συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους είχε καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα τεχνικής αδυναμίας και εντός της ίδιας ημέρας, καθώς στο διάστημα μη ορθής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν ήταν σε θέση να προετοιμάσουν τις σχετικές ηλεκτρονικές προσφορές τους.