Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.: 43492 ΕΞ 2021 - 08.12.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)".

Σύμφωνα με την ανωτέρω ενημέρωση, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ.
Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στο GCloud, το υποσύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ» στην ενότητα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Προμήθειες και Υπηρεσίες» της Διαδικτυακή Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «https://ebs.eprocurement.gov.gr» για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες καταργείται.
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ. Επίσης, συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 24.12.2021, καθώς στο διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.