Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αλλαγή τρόπου αποστολής των προς ανάρτηση κειμένων

Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αλλαγή τρόπου αποστολής των προς ανάρτηση κειμένων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:9413 ΕΞ 2022 - 11.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αποστολή των προς ανάρτηση κειμένων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) από τη Δευτέρα 14.03.2022".

Από τη Δευτέρα 14.03.2022 η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά βάσει των άρθρων 46 & 47 ή 278 & 279 του ν.4412/2016, θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr65.
Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες», βάσει των αναρτημένων Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diavoulefsi@eprocurement.gov.gr καταργείται! Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί
α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)
β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe - gov.gr»

Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αλλαγή τρόπου αποστολής των προς ανάρτηση κειμένων

Από τη Δευτέρα 14.03.2022 αλλάζει η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης.

Διαβάστε περισσότερα