Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελετοκατασκευής για την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ

Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελετοκατασκευής για την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ

Αναρτήθηκε, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε επεξεργάσιμη μορφή, το επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).


Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελετοκατασκευής για την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ

Αναρτήθηκε από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελέτης - κατασκευής άνω των ορίων για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ)

Διαβάστε περισσότερα