Αναμόρφωση κατωτάτων ορίων στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών βάσει Οδηγιών της ΕΕ

Αναμόρφωση κατωτάτων ορίων στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών βάσει Οδηγιών της ΕΕ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. πρωτ.: 7040 - 23.11.2021 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με το οποίο παρέχεται ενημέρωση προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, τους διαγωνισμούς μελετών και τις παραχωρήσεις.

Παρατίθεται απόσπασμα του εγγράφου ως κατωτέρω:
' Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 01/01/2022. Κατά συνέπεια, από 1-1-2022, αντίστοιχα, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του 4413/2016.
Επισημαίνεται ότι τα νέα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) ν. 4412/2016 θα επικαιροποιηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και στον σχετικό πίνακα που τηρείται στη διαδρομή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω Κανονισμοί, καθώς και το σύνολο της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αναρτώνται και τηρούνται στον «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr), στην οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση.'

Αναμόρφωση κατωτάτων ορίων στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών βάσει Οδηγιών της ΕΕ

Με έγγραφό της η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές για την τροποποίηση των οδηγιών της ΕΕ αναφορικά με τα κατώτατα όρια στις δημόσιες συμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα