Ενημέρωση από Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις παρατάσεις εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον Covid-19

Ενημέρωση από Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις παρατάσεις εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον Covid-19

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. πρωτ.: 557 - 01.02.2022 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: "Δημοσίευση ν. 4876/2021 - Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19".

Ενδεικτικά αναφέρεται:
Άρθρο 22 «Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020» Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 106 «Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19» Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της 4 υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2022.