Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 - 10.08.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3766),  σκοπός της οποίας είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.
Ειδικότερα, δημιουργείται δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων, εφεξής «Δίκτυο», το οποίο αποτελεί δίκτυο eDelivery και στο οποίο γίνεται χρήση τεχνουργημάτων και τεχνικών προδιαγραφών του PEPPOL, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργική, ασφαλής, αξιόπιστη και εμπιστευτική μετάδοση δεδομένων και εγγράφων που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατ’ εφαρμογή της παρούσης. Σκοπός του Δικτύου είναι η μετάδοση στοιχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με τρόπο διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό. Η εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δίκτυο γίνεται μέσω των Πιστοποιημένων Σημείων Πρόσβασης του Δικτύου, ενώ η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιείται μόνο από άλλο Σημείο Πρόσβασης του Δικτύου.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το αργότερο μέχρι 30-9-2021, οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).Οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση της παρούσας από αναδόχους ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016 αντιστοίχως.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019

Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.

Διαβάστε περισσότερα