Εγκύκλιος με διευκρινίσεις εφαρμογής της ΚΥΑ σχετικά με τις τεχνικές οδηγίες για τα Σ.Φ.Η.Ο.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις εφαρμογής της ΚΥΑ σχετικά με τις τεχνικές οδηγίες για τα Σ.Φ.Η.Ο.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΠΠ/117280/957 - 08.12.2021 Εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: "Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της ΚΥΑ με A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»".

Με την εν λόγω εγκύκλιο, παρατίθεται τεύχος τυποποίησης τεχνικών προδιαγραφών γεωγραφικής βάσης δεδομένων που καθορίζει τις προδιαγραφές και τα τελικά παραδοτέα της γεωγραφικής βάσης δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), καθώς και τα σχετικά πρότυπα των αρχείων αυτών. Στόχος είναι η εισαγωγή της συλλεγόμενης πληροφορίας στη βάση δεδομένων και η διάθεση των στοιχείων προς όλους.

Τα πρότυπα template.shp files των ΣΦΗΟ παρουσιάζονται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.: https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/shp_templates_new.zip