Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ.: 94156 - 20.12.2021 Εγκύκλιος 893 του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της Εγκυκλίου:
' Η ανωτέρω ρύθμιση περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των ήδη κατά την 1.8.2021 Αντιδημάρχων για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 (Α΄87), κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο και η λειτουργία των αρμοδίων φορέων και οργάνων μέχρι τη διενέργεια των δημαιρεσιών την Κυριακή 9.1.2022 (άρθρο 61 του ν.4873/2021). Μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και την αριθμ. 809/2021 Εγκύκλιο «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ).
Ως εκ τούτου, αποφάσεις Δημάρχων περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχων, που δημοσιεύτηκαν από την 1.8.2021 και δεν ακυρώθηκαν, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ως άνω διάταξης. Τυχόν δε αποφάσεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες ακύρωσαν σχετικές αποφάσεις Δημάρχων είναι νόμιμες και επιφέρουν το ακυρωτικό τους αποτέλεσμα.
'