«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”»: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 ΚΥΑ

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”»: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 ΚΥΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5480) ΚΥΑ, με την οποία τροποποιείται σκέλος της υπ' αρ. 22766/9.4.2020 ΚΥΑ αναφορικά με το «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”».

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτό, καθώς και το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.