Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως την 31η/12/2023

Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως την 31η/12/2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 34066 /21.04.2023 Εγκύκλιος 478 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)".

Με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), προστέθηκε άρθρο 79Α στον ν. 3852/2010 (Α’ 87) και προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση για την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων (δηλαδή με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 301 κατοίκων) για το υπόλοιπο της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (δηλαδή έως τις 31.12.2023), σε συμμόρφωση με την υπ. αρ. 283/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4625/2019 (Α’ 139), με τις οποίες προβλεπόταν ότι πρόεδρος του συμβουλίου στις δημοτικές κοινότητες ορίζεται ο σύμβουλος, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην εν λόγω δημοτική κοινότητα.
Υπογραμμίζεται ότι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2023:
-η πλήρωση της θέσης του προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων (δηλαδή με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 301 κατοίκων), με εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του ν. 3852/2010, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας,
-από τις διατάξεις του άρθρου 79Α δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην εκλογή και στη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων του προέδρου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και ίσο με τριακόσιους (300) κατοίκους.

Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως την 31η/12/2023

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για το διάστημα μέχρι και την 31η/12/2023.

Διαβάστε περισσότερα