Ενημέρωση για το θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.

Ενημέρωση για το θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693 - 17.01.2022 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: " Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» - Σύμβουλος Ακεραιότητας".

Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4795/2021 εισάγεται στο Δημόσιο Τομέα ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, κεντρική αποστολή του οποίου αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους.

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας, τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες του καθώς και λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης.