Ενημέρωση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για επιβολή κράτησης υπέρ της αρχής

Ενημέρωση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για επιβολή κράτησης υπέρ της αρχής

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προχώρησε σε έκδοση ανακοίνωσης αναφορικά με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Παρατίθεται ως κατωτέρω η ανακοίνωση:
"Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) ),  επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ) και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432"