«Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

«Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:63865-2022 Εγκύκλιος 563 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών", σε συνέχεια ψήφισης του Ν.4964/2022.

Ειδικότερα: 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1641 «Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών -Τροποποίηση άρθρου 13 ν.4623/2019» του ν.4964/2022 παρατείνεται έως την 31η.7.2023:
● η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 περ. α΄ και β΄ του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α΄134) 2,
● η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου,
● η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017. Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε εξαιρετικά αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθόσον κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των ως άνω σταθμών.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 189 «Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017» του ν.4972/2022 παρατείνεται έως την έως την 31η.7.2023 η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο περιεχόμενο του ως άνω διατάγματος. Η παράταση της αρχικώς προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας πλήρωσης των υποχρεώσεων των ως άνω αναφερόμενων δημοτικών σταθμών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατόπιν της παράτασης των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. 99/2017 με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) και προκειμένου να καθορισθεί ίδια καταληκτική προθεσμία πλήρωσης των υποχρεώσεων των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών όλης της χώρας και προσαρμογής αυτών στις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις που θέτει το π.δ. 99/2017.

Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τις υποχρεώσεις τους, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2023, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, όπως αυτή έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017.