Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 91030/ 30-12-2022 Εγκύκλιος 765 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023".

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν. 4804/2021, μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 121 του ν. 5003/2022 (Α΄230) ειδικά για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το σύνολο των κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, πρόκειται να παρασχεθούν με την κύρια εκλογική εγκύκλιο που θα εκδοθεί ενόψει των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. Σημειώνεται ότι, έως την έκδοση της αναφερόμενης ως άνω εγκυκλίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στις εγκύκλιες οδηγίες για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (12/ α.π. 24344/03.04.2019, ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ), για να αναζητήσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των κωλυμάτων που ταυτίζονται κατά περιεχόμενο με αυτά του άρθρου 10 του ν. 4804/ 2021.


Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που θα ισχύσουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα