Ενημερωτική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας

Ενημερωτική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425 - 30/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "1) Ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» 2) H αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790/20-10-2022 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’5541 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 5693/2022)".

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 96), εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την τηλεργασία, με τις οποίες προσδιορίζονται το θεσμικό πλαίσιο αυτής και ειδικότερα οι βασικές αρχές της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής, καθώς επίσης η διαδικασία για την παροχή τηλεργασίας και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων που τηλεργάζονται.

Στις διατάξεις του ν. 4807/2021 υπάγονται:
Α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) (άρθρο 3 παρ. γ).
Β) οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου των ανωτέρω Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας (άρθρο 4). Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής:
α) οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις (με επιλογή και τοποθέτηση, με τοποθέτηση ή με αναπλήρωση)
β) το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ισχύουν και για την τηλεργασία που χορηγείται για λόγους υγείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της τηλεργασίας ως προς τους ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και τις αρχές που εφαρμόζονται ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 του νόμου, αντίστοιχα.