Ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση των συμβάσεων COVID-19

Ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση των συμβάσεων COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 20457 - 29.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα από το έγγραφο:
' Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4915/2022 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, και παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-5-2022. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 24.03.2022, και θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ΄αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 καθώς και οι περιορισμοί της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4765/2021. 

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, κατόπιν σχετικών γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, ότι για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων μηνών θα προσμετρηθούν και οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’104) και με τις διατάξεις του άρθ. τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. όπως κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α’ 83), δεδομένου ότι στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 υπόκεινται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται διαδοχικώς μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, ανεξαρτήτως των εξουσιοδοτικών διατάξεων βάσει των οποίων έχουν συναφθεί οι συμβάσεις αυτές. Εξυπακούεται ότι δεν θα υπολογιστούν στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας τυχόν χρονικά διαστήματα μεταξύ των συμβάσεων κατά τα οποία δεν παρασχέθηκε εργασία, αλλά μόνο ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης. Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω COVID-19, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.'