Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αρ. Πρωτ.: 74888 - 13.10.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών".

Παρατίθεται ως κατωτέρω το κείμενο του Εγγράφου:
' Σας γνωρίζουμε, ότι την 24η Οκτωβρίου 2021, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις:
α. Κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών Στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης, η κατάθεση θα γίνει από τον Υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αντίστοιχα.
β. Σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την αριθμ.73864/11.10.2021 απόφασή μας. Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και ιδιαίτερα τους κ. κ. Περιφερειάρχες για την κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων εορτασμού, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλουν οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.'