Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 6460 - 03.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας".

Βάσει του ανωτέρω, παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων τους, όπως μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) μέχρι τις 25.02.2022.

Α. Περιεχόμενο επικαιροποίησης
Α1. Οι ανταποκριτές των υπόχρεων φορέων οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των αναφορών
α) Στοιχεία Απολογισμού,
β) Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, Δάνεια και Υποχρεώσεις),
γ) Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού και
δ) Κινήσεις Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών μηνών Δεκεμβρίου 2020 και 2021 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία.
Α2. Επιπροσθέτως, οι ανταποκριτές των νομικών προσώπων οφείλουν να μεριμνήσουν για την πλήρη συμφωνία των στοιχείων α) ανάμεσα στην αναφορά «Στοιχεία Απολογισμού» του Κόμβου και στους πίνακες Ι. ΕΣΟΔΑ και ΙΙ. ΕΞΟΔΑ της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων (ΔΒΔ) και β) ανάμεσα στην αναφορά «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, Δάνεια και Υποχρεώσεις)» του Κόμβου και στον πίνακα ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΔΒΔ, μηνών Δεκεμβρίου 2018, 2019, 2020 και 2021, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας όπου διαπιστώνονται ελλείψεις.

Αναλυτικά η διαδικασία επικαιροποίησης στο προαναφερθέν έγγραφο.

Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ζητάει το ΥΠ.ΕΣ. με σχετικό του έγγραφο.

Διαβάστε περισσότερα