Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.:48874 - 22.07.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνεται η επιχορήγηση συνολικού ποσού  έως 7.956.972,47€ σε Δήμους της χώρας  αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Οι ΟΤΑ που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις».

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, επιχορήγηση των Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα