Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού έτους 2024

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού έτους 2024

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813 - 01/08/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024".

Με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α΄48) περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Ο Ετήσιος Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού έτους 2024 θα υποβληθεί από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αναφέρονται ανωτέρω, για το:
Α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
-μόνιμο
-ΙΔΑΧ
-έμμισθη εντολή
Β. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
-εποχικό προσωπικό
-προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου
-προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης
-προσωπικό επί θητεία (π.χ. Διευθυντές, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, Ιατροί Εργασίας κ.α.)
Η διαδικασία υποβολής του θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και θα διεκπεραιωθεί σε δύο κύκλους.

Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων τακτικού προσωπικού, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232), β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει της πράξης της περ. α
γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.
δ) οι αιτούμενες θέσεις να είναι χαρακτηρισμένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως Κενές. Επισημαίνεται ότι για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α΄133), η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής: Δεδομένης της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την διάρκεια των προεκλογικών περιόδων που προηγήθηκαν και ενόψει της νέας αναστολής λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν καθίσταται δυνατή στον παρόντα χρόνο η διεξαγωγή του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023. Ωστόσο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και ειδικότερα την έγκριση των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού έτους 2024, θα εκκινήσει νέος κύκλος κινητικότητας έτους 2023 με προθεσμία ολοκλήρωσης αυτού έως τον Φεβρουάριο 2024 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 6 του ν. 4440/2016. Ως εκ τούτου, οι φορείς κατά την υποβολή των αιτημάτων τους για πρόσληψη προσωπικού έτους 2024 παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους και τον κύκλο κινητικότητας που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, προκειμένου να σταθμιστεί ποια αιτήματα θα υποβληθούν στον προγραμματισμό των προσλήψεων και ποια στον κύκλο κινητικότητας.

Τα αιτήματα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου, ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης και προσωπικού επί θητεία, θα υποβληθούν στον ξεχωριστό «ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2024», που πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα.

Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα:
-για τις θέσεις των Περιφερειών: απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,
-για θέσεις των Δήμων: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
-για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
-για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών κρίνεται σκόπιμο οι φορείς να λάβουν αποφάσεις του οικείου Συμβουλίου και για το τακτικό και για το έκτακτο προσωπικό από κοινού ή χωριστά.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ:
Α' ΣΤΑΔΙΟ: Από 01/08/2023-23/08/2023
Β' ΣΤΑΔΙΟ: Από 24/08/2023 έως 30/08/2023