Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724 - 30.08.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023".

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
- Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
- Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Επισημαίνεται πως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς που «εποπτεύουν» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου.

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α` 143),
β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,
γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών,
δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών.
Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2023 που αφορούν:
-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για ΝΠΙΔ των ΟΤΑ )
Δεν θα συμπεριληφθούν αιτήματα για διευθυντικά στελέχη επί θητεία (ΝΠΙΔ) καθώς και για προσωπικό αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», διότι με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, προβλέφθηκε η παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων των απασχολούμενων μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 176 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν, απαιτείται:
• για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007). Εξαίρεση αποτελούν οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων, καθώς δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων θα αξιολογηθεί εντός του ανώτατου ορίου προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.25 του ν.4829/2021 στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2022 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 2022.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Α’ ΦΑΣΗ: από 30-8-2022 έως 12-9-2022

Β΄ ΦΑΣΗ: από 13-9-2022 έως 19-9-2022


Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠ.ΕΣ. η Εγκύκλιος του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου / σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023.

Διαβάστε περισσότερα