Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319 - 24.06.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2.Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου...
..4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού».
5. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

Οπότε είναι προφανές, ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023, θα πρέπει οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα  να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Είναι δε αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τα σχέδια του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.

Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κ.ο.κ).
Όσον αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. Ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α' 166/10-09-2021) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με την ορθή υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Για την αποφυγή λαθών στην υποβολή των αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του 2023, αναγκαία θεωρείται η ενημέρωση κατάστασης θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
- Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
- Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Στην πρώτη φάση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύοντες» αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της  εγκυκλίου (σελ. 16).

Ιδίως, το κάθε αναλυτικό αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης
- Τα πεδία Ειδική Περίπτωση, Κατηγορία Εκπαίδευσης, Σχέση Εργασίας και Κλάδος/Ειδικότητα - Εάν έχει υποβληθεί αντίστοιχο σχέδιο τον Πολυετή Προγραμματισμό 2023-2026:
- Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας: Επιλογή μίας τιμής από το αντίστοιχο λεξικό, ιεραρχώντας την πιο σημαντική αιτιολογία από τις εξής διαθέσιμες: 1) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, 2) Έλλειψη προσωπικού λόγω κινητικότητας, 3) Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων, 4) Οργανωτική αναδιάρθρωση, 5) Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες. (το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται όταν επιλέγεται εποχικό προσωπικό στη σχέση εργασίας).
- Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης – Έτος Πρόσληψης (ποσό σε ευρώ)
- Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης – Επόμενα Έτη (ποσό σε ευρώ):
- Βασικός Μισθός για κάθε Επόμενο Έτος (αριθμητικό πεδίο) - Εργοδοτικές Εισφορές για κάθε Επόμενο Έτος (αριθμητικό πεδίο) - Υποχρεωτικά Επιδόματα για κάθε Επόμενο Έτος (ελεύθερο κείμενο): Στο εν λόγω πεδίο καταχωρούνται τα τυχόν υποχρεωτικά επιδόματα που δικαιούται ο νεοπροσλαμβανόμενος ανάλογα με τη θέση και τον βαθμό όπως τα γνωρίζει ο εκκαθαριστής (π.χ. ανθυγιεινό, παραμεθορίου) και όχι αυτά που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει η υπηρεσία (π.χ. τέκνου).
- Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης
- Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων
- Πλήθος Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού αιτούμενου Κλάδου/Ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας)
- Πλήθος Υφιστάμενων Κενών Θέσεων αιτούμενου Κλάδου/Ειδικότητας
- Πλήθος θέσεων αιτούμενου κλάδου/ειδικότητας που έχει καλυφθεί μέσω Κινητικότητας
- Χρονική διάρκεια απασχόλησης εποχικού προσωπικού (ενεργοποιείται μόνο όταν στην εργασιακή σχέση επιλέγεται «εποχικό προσωπικό»)

Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι περιπτώσεων:
α) οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών του «βοήθεια στο σπίτι» σε δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π. 22899/10.4.2020 (ΑΔΑ: 64ΝΛ46ΜΤΛΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,
β) οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα παλαιότερα από τους φορείς.
γ) οι θέσεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής. Ειδικά για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας (εφόσον υφίσταται στον οικείο ΟΕΥ), θα πρέπει να υποβληθεί διακριτό αίτημα.

Επισημαίνεται πως πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα:
- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
- για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων», σελ. 8-9 της παρούσας), χωρίς ωστόσο να απαιτείται η αποστολή των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην παρούσα φάση.
Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς τα καταχωρούμενα στην εφαρμογή στοιχεία (σχέση εργασίας, πλήθος αιτημάτων πρόσληψης, κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδος/ειδικότητα) θα πρέπει να συμπίπτουν με τα προβλεπόμενα στους οικείους ΟΕΥ / Κανονισμούς, με τα οριζόμενα στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, καθώς και με τα στοιχεία στα Ψηφιακά Οργανογράμματα. Τέλος, εννοείται ότι για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Α’ ΦΑΣΗ: από 27-6-2022 έως 11-7-2022
Β΄ ΦΑΣΗ: από 12-7-2022 έως 18-7-2022