Η Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά του COVID-19

Η Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556 - 01.06.2021 Εγκύκλιος 46 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 που ισχύουν έως τη Δευτέρα, 07/06/2021, κατ' εφαρμογήν της νέας ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄ 2233).

Ειδικότερα:
  • Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος.  "Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό του Δημοσίου που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και στους δικαστικούς υπαλλήλους, εφόσον τα καθήκοντα του προσωπικού αυτού ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας του και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Για την εφαρμογή της υποχρεωτικής διενέργειας ελέγχου νόσησης από COVID 19 έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η - 45η ).
  • Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους έως 6.6.2021, δύνανται και εκείνοι να προμηθευτούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης, χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα και χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας.
  • Για το διάστημα από 31.5.2021 έως 6.6.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σε ποσοστό 20% του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο εργασιών κάθε Υπηρεσίας, όπως αυτό ίσχυε έως 31.5.2021, και το ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί με βάση το πλάνο αυτό, ο αριθμός των εργαζόμενων με τηλεργασία έως 6.6.2021 καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σε ποσοστό 20% του προηγούμενου ποσοστού τηλεργασίας.
  • Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες έχουν θέσει σε διοριστέους/προσληπτέους υπαλλήλους προθεσμία για ανάληψη υπηρεσίας, αλλά αυτοί δεν δύνανται να προσέλθουν είτε λόγω του ότι έχουν θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο νόσησης για COVID-19 είτε λόγω του ότι έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω επαφής με κρούσμα COVID-19 κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών, η προθεσμία για ανάληψη υπηρεσίας δύναται να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας, έστω και εάν η προθεσμία αυτή εν προκειμένω είναι αποκλειστική.
  • Για τις ειδικές άδειες απουσίας που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43η και 44η εγκύκλιο.
  • Βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ..
  • Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.
  • Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.