Η 53η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 53η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287 - 28.07.2021 Εγκύκλιος 53  του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3276) ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι «Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, όπου επιβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα, οι εργαζόμενοι/ υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού υπό την έννοια της παρ. 2.
Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ο οποίος είναι δυνατό να συνιστά είτε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) είτε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapidtest)».

Περαιτέρω, από την Πέμπτη 29/7/2021 έως και την Τρίτη 10/8/2021 θα διατίθενται στους υπαλλήλους του Δημοσίου από τα φαρμακεία τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self tests), ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους 50 και 52, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.
Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 25.7.2021, ενώ παράλληλα εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link)
Τέλος, γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 205,206 και 207 του ν.4280/2021, σχετικά με:
α) την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης 
β) την υποχρέωση εμβολιασμού συγκεκριμένων εργασιακών ομάδων
γ) τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε περιπτώσεις που προσωπικό του φορέα τίθεται σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αρμόδιες για την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 είναι κατά βάση οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, οι οποίες εποπτεύουν και συντονίζουν την εν γένει συμμόρφωση των υπηρεσιών του Δημοσίου με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα, η επίδειξη και ο έλεγχος γνησιότητας των ανωτέρω πιστοποιητικών θα μπορούσε, ανάλογα και με τη δομή και οργάνωση κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, να γίνει, για λόγους συντονισμού και πληρότητας της γνώσης ως προς τη συμμόρφωση με τα μέτρα σε περίπτωση ελέγχου, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού με τρόπο που θα προσδιοριστεί από τις ίδιες. Επισημαίνεται ότι η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της.