Η 55η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 55η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910 - 09.08.2021 Εγκύκλιος 55 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 06.00, κατ' εφαρμογή της υπ'  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 49762/6-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3660) ΚΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω, επισημαίνεται πως εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, όπου επιβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα, οι εργαζόμενοι/ υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς και οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Υπενθυμίζεται ότι έως και την Τρίτη 10/8/2021 θα διατίθενται δωρεάν στους υπαλλήλους του Δημοσίου από τα φαρμακεία τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self tests), εφόσον είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Επειδή έχουν εντοπιστεί κάποιες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό των δικαιούχων υπαλλήλων για προμήθεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες προσωπικού να ενημερώσουν – επικαιροποιήσουν και επανελέγξουν τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων τους, όπως αυτός καταγράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους 50 και 52 δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Επιπλέον, υπενθυμίζονται τα Κεφάλαια Β, Γ και Δ της 53ης εγκύκλιου.
Περαιτέρω,  εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 9.8.2021.

Αναφορικά με τη μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link), έχουν προστεθεί πεδία προς συμπλήρωση ως εξής:
1. Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.
2. Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19.
3. Αριθμός υπαλλήλων στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.
Ως εκ των ανωτέρω και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμπλήρωσης του παρουσιολογίου COVID 19, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού για την συμπλήρωση και των στοιχείων αυτών από την 9-8-2021 και εφεξής σε καθημερινή βάση, επιπλέον των πεδίων που συμπληρώνονταν μέχρι στιγμής. Διευκρινίζεται ότι βάσει των στοιχείων που συμπληρώνονται στα νεώτερα πεδία αυτά, θα πραγματοποιείται έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την τήρηση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Επισημαίνεται ότι ειδικά για το χρονικό διάστημα από 18-4-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19 έως και 8-8-2021, οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν άπαξ τα ανωτέρω νέα πεδία (2) και (3) με ημερομηνία αναφοράς 8-8-2021 καταχωρίζοντας το σύνολο των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές. Όσες υπηρεσίες είχαν συμπληρώσει παρουσιολόγιο εκείνη την ημέρα, θα συμπληρώσουν μόνο τα νέα πεδία (2) και (3) με τα ως άνω συγκεντρωτικά στοιχεία, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα συμπληρώσουν με 0 όλα τα υπόλοιπα πεδία για την ημερομηνία αυτή και θα συμπληρωθούν αρμοδίως συγκεντρωτικά τα πεδία (2) και (3). Ειδικά για την συγκεντρωτική συμπλήρωση του νέου πεδίου (2) κατά την 8-8-2021, κάθε υπάλληλος θα καταγράφεται 1 φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσής του με τα ως άνω  μέτρα. Ωστόσο, για την συγκεντρωτική συμπλήρωση του νέου πεδίου (3), θα καταγράφεται το σύνολο των συνεπειών που έχουν επιβληθεί, είτε αφορά τον ίδιο είτε διαφορετικό υπάλληλο. Για παράδειγμα, 2 υπάλληλοι μιας υπηρεσίας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν έχουν συμμορφωθεί 4 φορές, οπότε και 8 φορές η Διοίκηση έχει επιβάλει συνέπειες. Στο πεδίο (2) θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2, στο πεδίο (3) θα συμπληρωθεί ο αριθμός 8.