Η 56η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 56η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259 - 16.08.2021 Εγκύκλιος 56 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793) ΚΥΑ.   

Βάσει των ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:
α) Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, όπου επιβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα, οι εργαζόμενοι/ υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς και οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.
β) Ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 16.8.2021.
γ) Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Ισχύουν τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους 50 και 52 δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.
ε) Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του παρουσιολογίου COVID 19 έχουν παρασχεθεί με την 55η εγκύκλιο. Επισημαίνεται και υπενθυμίζεται η υποχρέωση συμπλήρωσης του εν λόγω παρουσιολογίου σε ημερήσια βάση.

Περαιτέρω, παρατίθεται ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για το προσωπικό συγκεκριμένων φορέων του δημοσίου τομέα.(όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) συμπεριελαμβανομένου του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»,  όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) ενώ παράλληλα αναφέρονται αναλυτικά και οι λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τονίζεται πως δεν υπέχουν την υποχρέωση όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. 

Βάσει των ανωτέρω, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού καλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους τους για τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Επιπλέον, καλούνται να ενημερώσουν τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες κατά τα οριζόμενα στην σχετική ΥΑ, ήτοι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, εφόσον ο εργαζόμενος κρίνει ότι υπάγεται στις διατάξεις περί εξαιρέσεως. Διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες που τίθενται στην σχετική ΥΑ για την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης είναι αποκλειστικές και σε περίπτωση υπέρβασης αυτών επέρχονται οι οριζόμενες συνέπειες.
Ως εκ των ανωτέρω, ο αρμόδιος προϊστάμενος προσωπικού των φορέων  υποχρεούται να διαβιβάσει αυθημερόν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές τις αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υπαλλήλων/εργαζομένων στους φορείς αυτούς. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ, ήτοι η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 18/8/2021, δεδομένου ότι η ΥΑ δημοσιεύτηκε στις 13/8/2021. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με μέριμνα του αιτούντος από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ακολούθως η κατατεθείσα εμπρόθεσμη αίτηση διαβιβάζεται αυθημερόν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν σχετικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Ακολούθως, η απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία αναγράφονται μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιείται αμελλητί με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στον αιτούντα υπάλληλο όσο και στον αρμόδιο προϊστάμενο προσωπικού που διαβίβασε την αίτηση. Για το ως άνω χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται από τις τιθέμενες αποκλειστικές προθεσμίες, δεν επέρχεται ουδεμία δυσμενής συνέπεια για τους αιτούντες εξαίρεση υπαλλήλους/εργαζομένους. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των αιτήσεων είναι σε κάθε περίπτωση η υγειονομική επιτροπή, στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται υποχρεωτικά οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και προκειμένου να εφαρμοστούν ορθά τα προβλεπόμενα μέτρα, καλούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
  • Κατάρτιση προτυποποιημένης αίτησης εξαίρεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΥΑ, εφόσον αυτή δεν διατίθεται ήδη από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
  • Κατάρτιση καταλόγου με το σύνολο των εργαζομένων στο φορέα, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο για το νόμιμο της παροχής εργασίας αυτοπροσώπως στην υπηρεσία, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων:  
  1. εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί βάσει της γνώσης που έχει ο φορέας μέχρι στιγμής κατόπιν επίδειξης του σχετικού πιστοποιητικού. 
  2. εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει με COVID 19 εντός του τελευταίου εξαμήνου, βάσει της γνώσης που έχει ο φορέας μέχρι στιγμής κατόπιν επίδειξης του σχετικού πιστοποιητικού και ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται υπόχρεοι σε εμβολιασμό.  
  3. εργαζόμενοι που έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021 ή 1/9/2021 αντίστοιχα βάσει της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικότητας για τους φορείς των παρ. 1 και 2 του αρ. 206 του ν. 4820/2021 καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, η οποία πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. 
  4. εργαζόμενοι που καταθέτουν αίτηση εξαίρεσης
  5. εργαζόμενοι που καθίστανται υπόχρεοι σε εμβολιασμό κατόπιν της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι οφείλουν να προγραμματίσουν και να έχουν λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολιασμού αμέσως μετά την κοινοποίηση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες από την κοινοποίηση. Οι ως άνω εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο προϊστάμενο προσωπικού για τις σχετικές ενέργειές τους περί του υποχρεωτικού τους εμβολιασμού, άλλως ενεργοποιείται το μέτρο της αναστολής καθηκόντων από τότε που κοινοποιήθηκε στον αρμόδιος προϊστάμενο η απορριπτική απόφαση της υγειονομικής επιτροπής. 
  6. εργαζόμενοι που εξαιρούνται του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατόπιν απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
  7. εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή του αρ. 206 του ν. 4820/2021 λόγω μη υπαγωγής τους σε καμία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων.
Για την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για τη θέση υπαλλήλου σε αναστολή καθηκόντων του αρ. 206 του ν. 4820/2021, ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στο εικονίδιο «Διαχείριση Προσωπικού», κάνει αναζήτηση του υπαλλήλου και μεταβαίνει στην ένδειξη «Ένταξη σε Ειδικό Καθεστώς». Στο πεδίο «Ειδικό Καθεστώς» επιλέγει «Αναστολής καθηκόντων λόγω μη εκπλήρωσης υποχρέωσης εμβολιασμού» και στο πεδίο «Ημερομηνία» επιλέγει την ημερομηνία ισχύος της αναστολής. Προκειμένου για την απένταξη από την αναστολή καθηκόντων, ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στο εικονίδιο «Διαχείριση Προσωπικού» κάνει αναζήτηση του υπαλλήλου, μεταβαίνει στην ένδειξη «Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς» και επιλέγει «Απένταξη από αναστολή καθηκόντων λόγω εκπλήρωσης υποχρέωσης εμβολιασμού».
Τέλος, παρατίθεται αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε περιπτώσεις εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021.