Η 57η  Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 57η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 - 23.08.2021 Εγκύκλιος 57 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3899) ΚΥΑ.

Με τις διατάξεις των ανωτέρω προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και επαναλαμβάνονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από την εν λόγω υποχρέωση. Για τη διάθεση των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για την τρέχουσα εβδομάδα εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48483/30.7.2021 (Β΄ 3491) ΚΥΑ.

Υπενθυμίζεται ότι επειδή έχουν εντοπιστεί κάποιες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό των δικαιούχων υπαλλήλων για προμήθεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες προσωπικού να ενημερώσουν – επικαιροποιήσουν και επανελέγξουν τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων τους, όπως αυτός καταγράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 
Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 23.8.2021.
Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης  αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους 50 και 52 δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.
Υπενθυμίζεται πως στη μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) έχουν συμπληρωθεί πεδία για τον τρόπο συμπλήρωσης των οποίων έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με την 55η εγκύκλιο.
Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.