Η 59η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 59η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812 - 30.08.2021 Εγκύκλιος 59  του Υπουργίου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00, κατ' εφαρμογή της υπ'  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3958) ΚΥΑ.

Με τις διατάξεις των ως άνω αναφερόμενων προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και επαναλαμβάνονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από την εν λόγω υποχρέωση. Επισημαίνεται ότι από 30/8/2021 έως και 6/9/2021 το προσωπικό που έχει υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύναται να προμηθευτεί δωρεάν από τα φαρμακεία δύο (2) αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για τις εβδομάδες από 30.8.2021 έως 5.9.2021 και 6.9.2021 έως 12.9.2021.
Υπενθυμίζεται ότι επειδή έχουν εντοπιστεί κάποιες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό των δικαιούχων υπαλλήλων για προμήθεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες προσωπικού να ενημερώσουν – επικαιροποιήσουν και επανελέγξουν τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων τους, όπως αυτός καταγράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου,  εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό  τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 30.8.2021.
Βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων και σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στις εγκύκλιους 50 και 52 δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα προβλεπόμενα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 που ίσχυαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.
Επιπλέον, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 206 του ν.4820/2021 εκδόθηκε η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52796/27-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959), οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται  για όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021(Α’ 130) και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές που έχουν την υποχρέωση ελέγχου συμμόρφωσης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση της οποίας παρέχονται στην παρούσα εγκύκλιο.
Τέλος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για τη συμπλήρωση σε ημερήσια βάση του παρουσιολογίου COVID 19, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις προηγούμενες εγκυκλίους.