Η 64η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 64η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 186 /οικ. 19888 - 19.10.2021 Εγκύκλιος 64 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και την τήρηση του παρουσιολογίου.

Υπενθυμίζεται εκ νέου ο τρόπος καταχώρησης στοιχείων στη μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) ως εξής:
1. Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19. Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων κάθε φορέα (είτε είναι αποσπασμένοι είτε ανήκουν οργανικά σε αυτόν) που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο κάθε φορέας.
2. Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19.
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το σύνολο των υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου ο αριθμός εκείνων των υπαλλήλων κάθε φορέα που δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωση.
3. Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ως συνέπεια της μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκλιση των αριθμών στα πεδία 2 και 3 θα πρέπει να είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί σε περίπτωση ελέγχου. Αποκλειστικά και μόνο τα ως άνω πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται εφεξής από τις Υπηρεσίες μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, απολογιστικά για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα λοιπά πεδία της μικροεφαρμογής εξακολουθούν να πρέπει να συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα εβδομάδα και το αργότερο έως την Τετάρτη 20/10/2021 οι Υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τα εν λόγω στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Αρμόδιος για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων κάθε φορέα με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου είναι ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε φορέα, ο δε έλεγχος δύναται πλέον να διενεργείται μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που δόθηκαν στην 62η εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υπ'  αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9- 2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωση των ως άνω σχετικών πεδίων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.