Η 66η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 66η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100 - 8.11.2021 Εγκυκλιος 66 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, κατ' εφαρμογή της υπ' η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτερω, όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 5.11.2021.

Περαιτέρω, με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχεται εκ νέου ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ύστερα από την τροποποίηση που επήλθε στη σχετική ΚΥΑ. Τονίζεται δε, πως ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης, ενώ ο πρώτος εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπάλληλοι που έχουν διενεργήσει τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο από 6/11/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ, έως και 8.11.2021, δύνανται να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο της εβδομάδας το αργότερο έως και την Τετάρτη 10.11.2021.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, θα πρέπει να προσδιορίσουν την περιοδικότητα ελέγχου του προσωπικού τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας, το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους καθώς και κάθε άλλη παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του μέτρου διενέργειας του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα.

Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής. Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για τη χρήση της. 

Τέλος,  για τη συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) ισχύουν τα αναφερόμενα στην 64η και 65η εγκύκλιο.