Η 68η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 68η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678 - 06.12.2021 Εγκύκλιος 68 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ.

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρεωτικότητα  διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, έναντι αντιτίμου για όλους τους εργαζομένους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους. Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την 66η και 67η εγκύκλιο.

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου,  εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 6.12.2021.

Εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο καθώς και η  συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της νέας ΚΥΑ «…Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID19, εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν….». Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι εφεξής για την απόδειξη της νόσησης με COVID-19 και την συνεπεία αυτής απαλλαγή των υπαλλήλων είτε από την υποχρέωση εμβολιασμού είτε από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων για 180 ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο, θα πρέπει να διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος μόνο με τη μέθοδο PCR, άλλως δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις των περ. 4 και 5 του Πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ, «Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19 ισχύουν τα εξής:
- Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή.
- Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετραώρου σε δημόσια δομή υγείας.
-  Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσότερων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας».

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4865/2021, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα εξής:
Η προαναφερόμενη διάταξη αφορά γενικά τους πολίτες ανεξαρτήτως εάν απασχολούνται στο δημόσιο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του αρ. 24 του ν. 4865/2021, που αναφέρεται σε εκείνες τις κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου, για τις οποίες ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 του ν.4820/2021, ανεξαρτήτως ηλικίας και ημερομηνίας γέννησης. Για τους εργαζόμενους αυτούς επομένως εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 206 του ν. 4820/2021, στην αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3794) και στην αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52796/27-8-2021 ΚΥΑ «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959). Επιπλέον, η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) δεν ασκεί επιρροή ως προς τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου και ημερομηνίας γέννησης, οπότε εξακολουθούν να ισχύουν για τους εργαζόμενους αυτούς, εφόσον δεν απαλλάσσονται λόγω νόσησης ή εμβολιασμού κατά τις διατάξεις του αρ. 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, η υποχρέωσή τους για διενέργεια δύο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα, καθώς και οι συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση αυτή, κατά τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους εργαζομένους στο δημόσιο που έχουν γεννηθεί έως και την 31η /12/1961, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 24 του ν. 4865/2021 είναι ανεξάρτητο από τις συνέπειες που επέρχονται λόγω παραβίασης της υποχρέωσής τους για διενέργεια δύο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα.